منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
عربی هفتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت اول)-خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

5:19 1398/2/3 229
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس اول(قسمت دوم)-خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

10:40 1398/2/3 123
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس اول (قسمت سوم)- متین احمدی- اپلیکیشن آموز

8:39 1398/2/3 171
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

10:47 1398/2/3 130
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

7:30 1398/2/3 104
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت سوم)- خانممتین احمدی - اپلیکیشن آموز

9:59 1398/2/3 107
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت چهارم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

11:45 1398/2/3 98
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس اول (قسمت پنجم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس اول (قسمت پنجم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

24:32 1398/2/3 110
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس دوم

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس دوم- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

11:17 1398/2/3 132
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

9:7 1398/2/3 99
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

8:6 1398/2/3 95
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

8:43 1398/2/3 107
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت چهارم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

12:18 1398/2/3 98
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت پنجم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت پنجم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

7:21 1398/2/3 120
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوم (قسمت ششم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوم (قسمت ششم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

17:23 1398/2/3 95
video thumbnail
فیلم آموزش درس عربی هفتم ، قوائد درس سوم

فیلم تدریس درس عربی هفتم ، قوائد درس سوم- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

10:5 1398/2/3 107
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس سوم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

8:11 1398/2/3 108
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس سوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس سوم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

6:9 1398/2/3 96
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس سوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ابتدایی ، درس سوم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

7:9 1398/2/3 78
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس سوم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس سوم (قسمت چهارم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

7:2 1398/2/3 92
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

13:9 1398/2/3 97
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

13:48 1398/2/3 85
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس چهارم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

6:21 1398/2/3 94
video thumbnail
فیلم آموزش درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت اول)

فیلم تدریس درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

11:12 1398/2/3 98
video thumbnail
فیلم آموزش درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت دوم)

فیلم تدریس درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

7:30 1398/2/3 88
video thumbnail
فیلم آموزش درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت سوم)

فیلم تدریس درس عربی هفتم ، درس پنجم (قسمت سوم)-خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

17:25 1398/2/3 96
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس ششم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس ششم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

12:0 1398/2/3 91
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس ششم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس ششم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

6:25 1398/2/3 95
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس ششم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ابتدایی ، درس ششم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

12:50 1398/2/3 90
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، قوائد درس هفت تا دوازده

فیلم تدریس عربی هفتم ، قوائد درس هفت تا دوازده- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

24:16 1398/2/3 96
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

14:11 1398/2/3 93
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

8:48 1398/2/3 85
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس هفتم (قسمت سوم) - خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

12:52 1398/2/3 96
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس هشتم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس هشتم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

12:39 1398/2/3 81
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس هشتم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس هشتم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

15:12 1398/2/3 93
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس نهم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس نهم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

13:15 1398/2/3 91
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس نهم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس نهم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

4:1 1398/2/3 82
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس نهم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس نهم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

11:55 1398/2/3 92
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دهم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دهم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

19:16 1398/2/3 85
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دهم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دهم (قسمت دوم)-خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

2:41 1398/2/3 87
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دهم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دهم (قسمت سوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

17:37 1398/2/3 95
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس یازدهم

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس یازدهم - خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

17:22 1398/2/3 86
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوازدهم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوازدهم (قسمت اول)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

9:53 1398/2/3 91
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هفتم ، درس دوازدهم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هفتم ، درس دوازدهم (قسمت دوم)- خانم متین احمدی- اپلیکیشن آموز

17:32 1398/2/3 100